Robert Hahn: liten bild

Robert Hahn: Läs kapitel 5-8 ur Klara svar från andevärlden (1997)

 

5. Återfödelsen

De andliga seanser vi hade under den kommande månaden bestod i kontakter med den Helige Ande och ägde rum i Tullinge samt under en veckas semester i mina föräldrars sommarhus i Stockholms skärgård.
I de följande sex kapitlen har andliga budskap fogats samman i teman. Texterna skildrar inte enskilda seanser utan grundar sig på ett 20-tal övningar, som vardera pågick i mellan en och tre timmar. I början användes en korthuggen fråga-svar-teknik. Efter hand blev frågorna mer övergripande och vi lät Anden berätta mer själv.
  Det framkom snart att begreppen karma och återfödelse är självklara och centrala begrepp i andevärlden. De är viktiga och bärande principer och bidrar därför till förståelse för många andliga frågor. Det kändes  därför naturligt att använda Andens kunskaper till att få svar på detaljer om återfödelsen samt om lagarna som styr den.

—Berätta något om reinkarnation (återfödelse)!
—Reinkarnation existerar på alla nivåer. Det är en process som för oss in i själslig utveckling och mognad. Den möjliggör allt fortskridande på jorden. Reinkarnation kom till för att människornas insiktsmöjligheter skulle fördjupas och kunskaper ökas.
—Kan man få slippa att inkarnera?
  —Inkarnationen styrs av de kosmiska lagarna. När du är i andevärlden så vet du om du behöver gå ner igen. Där har du de insikter som behövs.
—Hur går det till när reinkarnationen bestäms?
—Det är kärlekens kraft som styr att man inkarnerar. Kärleken till vår nästa. Det är vår egen själ som styr, som bestämmer, men vi får hjälp och ledning av andevärlden. Vi bestämmer själva när och hos vem vi skall inkarnera, hos vem våra möjligheter till utveckling är störst.
—Varför föds man i en viss familj?
—Du föds i en familj där du har karmiska band. Du har något ouppklarat med vissa personer och då går du ner för att klara upp det. Det kan vara en konfliktsituation som måste lösas där ni båda tar lärdom.
Ofta är det inte personers likheter utan deras olikheter som bestämmer i vilken familj man föds. Det är därför som syskon är så olika.
—Vid vilken tidpunkt bestäms det att vi skall inkarnera? I förväg eller under fostertiden?
—I konceptionsögonblicket bestäms var vi skall gå ner. Men själen går vid den tiden ut och in ur fostret. Först senare tar själen fast boning där.
—Vad händer om man gör abort?
—Då går andebarnet vidare till någon annan.
—Men hur går det till?
—Den karmiska processen avstannar och själen går tillbaka till sitt andliga vilorum. Där får den inhämta ny kunskap och den ledsagas av  Mästaren till sin vidare färd där de karmiska möjligheterna är bäst.
—Kan det vara så att barnet kretsar kring modern för att födas hos henne vid ett senare tillfälle?
—Själens väntan kan bli lång. Om de rätta förutsättningarna gives är det möjligt för själen att vänta på samma kvinna. Om det är mycket viktigt för själen att födas hos just denna själ så väntar den. Det som är gynnsamt för själen är det rätta. Att vänta eller gå vidare avgörs med Mästarens ledning.
—Vad är en Mästare?
—Mästarna är de som ledsagar dig i andevärlden.
—I buddhistisk tro såsom den beskrivs i "Tibetanska dödsboken" står det att man få se den familj i vilken återfödelsen sker. Är det riktigt?
—Man blir visad den miljö man kommer att vara i. 
—Jag fick en gång en vision av att jag på ungefär 50 meters höjd och med långsam hastighet ljudlöst flög in över mina föräldrars sommarö, från badviken och upp mot husen, och som med en röntgenblick såg in i mina föräldrars hus där de låg och sov tillsammans. Det var mitt i sommaren och inga andra människor syntes till. Är detta minnet riktigt?
Det är sant. Gläds åt det minnet! Ditt (Roberts) minne för andliga ting är mycket gott. Det gör det lättare för dig att tillgodogöra dej Marie-Louise berättelse.
—Hur lång tid är man i andevärlden innan man återföds?
—Tiden är individuell. Av Mästaren, av dina handlingar på jorden samt annat bestäms när du skall gå ner. Mästaren hjälper men styr ej ditt val. Han lugnar din oro och ledsagar dig.
—Men är den 500 år?
—Se på dej själv!
—Finns det inget medelvärde?
—Jorden styrs av medelvärden. Inte himlen.
—Varför står det inget om återfödelse i Bibeln?
—Jo, den fanns i Evangelierna, men återfödelsen blev inte synlig på ett sådant sätt att människorna kunde förstå. Man tolkade den fel. Därför fördes den inte vidare i den muntliga traditionen.
—Varför glömmer man allt om tidigare liv när man återföds? Barnets minne är ju "rent" som ett oskrivet blad.
—Vi glömmer bort tidigare liv för att vi inte kan bära de smärtsamma upplevelserna. Dessa minnen skulle hämma oss. Men erfarenheter från tidigare liv dyker upp som små fragment, som kosmiska glimtar, under livet. Om vi bejakar den andliga sidan av vår existens får vi veta mer.
När vi är i andevärlden ser vi däremot alla våra liv klart, och erfarenheterna vägs samman. Kunskaperna läggs på hög. Vi ser mönstret och sammanhangen. Detta är bara möjligt för ett fåtal högt upplysta människor på jorden.
—Varför glömmer man även andevärlden?
—Människor som kan ta till sig Gudskraften på jorden och de som sprider kärlekens budskap kan komma ihåg andevärlden.
—Kan man träna upp det här själsliga minnet?
—Det själsliga minnet förutsätter kompetens att använda det på rätt sätt. Om du är kompetent att använda det på rätt sätt ökar förutsättningarna för att ha själsligt minne. Du måste alltså vara rustad för att ta hand om det.
—Gäller detta minnen från tidigare liv?
—Minnen från tidigare liv kan skapa oro och ångest, och du måste vara rustad för att bära denna kunskap om minnet skall bli dig tillgängligt. Kunskap om tidigare liv kan då vara ett sätt att placera sig själv i ett helhetsperspektiv.
 —Kan minnen föras över på våra barn?
—Du ärver ingens tankar eller handlingar. Men du påverkas av dina föräldrar. Det är dock upp till dig själv om du vill låta dig påverkas.
—Återföds man ofta som samma kön eller växlar det?
—Vi växlar ibland. Vi måste utveckla både manliga och kvinnliga sidor av oss för att gå framåt. Detta är också en kosmisk lag, ett sätt att nå fullkomlighet på ett andligt plan.
—Människor som fötts med stora gåvor, t.ex. Mozart, förlorar de gåvorna när de återföds?
—Förmågan blir avslutad. Du har ju lärt dig den. I nästa liv får du en annan förmåga. Det är det som ger utveckling. Men den själsliga förmågan stannar kvar. Den följer dig. Din själsliga förmåga är din förmåga att se det gudomliga.

—Blir det fler själar hela tiden? Jordens befolkning ökar ju.
—Fler och fler själar vill inkarnera på jorden. Där erbjuds karmiska möjligheter till fortskridande. Det är många själar som vill öka medvetenheten. Mänskligt liv är en förutsättning för en ökning av medvetandet.
—Kan man inkarnera någon annanstans än på jorden?
—Krångla inte till det. Människornas förståelse är liten, men kosmos är stort — oändligt stort. Själar kan förflyttas.
—Kan det bli för många människor på jorden?
—Det är en bra fråga. Svaret är inte självklart. Mänskligheten drabbas ju också av olyckor och många går en våldsam död till mötes. Men om man fördelar jordens resurser bättre blir det lättare att leva för alla själar.

Det är en känslig men omstörtande tanke som Anden här ger uttryck för, nämligen att själar inte enbart finns på jorden utan också på andra platser i universum. Men detta ämne låg förmodligen på gränsen till vad vi var mogna för. Vi fortsatte med något mer näraliggande, nämligen ondskans natur. Den har alltid skrämt och förbryllat människorna.   
—Finns det en ond kraft som lockar oss till ett onskefullt levnadssätt?
—Den onda kraften är som Gudskraften, den finns i människorna själva. Den styrs av lockelser, begär, girighet och makt. Det onda existerar inte i andevärlden.
—Varför är då djävulsdyrkan farlig?
—Människan skapar sin egen djävul som hör samman med negativa tankar. Negativa tankar förhärligar ondskan. Negativa tankar gör det gudomliga hos människan svagare. Ondskan är en lek med elden. Den kan hota hela mänskligheten och den måste bekämpas med alla medel.

Följdfrågor till det svar om ondskan som ges här kom att engagera oss mycket under senare seanser. Men för att förbereda dem krävdes en del tankearbete.
En annan intressant fråga är om man kan påverka sin egen karma. I kristendomen är syndernas förlåtelse ett viktigt begrepp. Att samla ihop och erkänna sina egna "synder" har ett värde för att medvetandegöra betydelsen av de egna handlingarna. Den insikten är kanske ett första steg mot ett bättre levnadssätt. Men att få förlåtelse av Gud står i motsats till karmalagen. Kan man verkligen få andevärldens förlåtelse för onda handlingar? Jag frågade:
—Hur göra för att få en bättre karma? Kan man bara sona med eget lidande? Eller kan man få förlåtelse?
—Syndernas förlåtelse är ett förvirrande begrepp. Människorna söker den i tron att de kan rena sina själar. Men du kan bara rena din själ genom ditt eget handlande, på det sätt du lever och på det sätt du handlar mot dina medmänniskor. Din karma är din egen och har du förorsakat lidande för andra så får du själv utstå lidande. Detta är en kosmisk sanning och en kosmisk lag som du ej kan ändra på.
Du kan be om hjälp för detta lidande, det kan lindras på din väg, men du har alltid ansvar för dina handlingar. Dina handlingars karma måste du utstå.
—Vilka aktiviteter ökar då andligheten?
—Bön, meditation, kärlek till nästan, medmänsklighet, tolerans, kunskap, insikt, förståelse, generositet och likaberättigande (=sinne för rättvisa).
Allt detta höjer dina andliga vibrationer och ökar din medvetenhet.
Även vad man äter spelar roll. Vegetarisk föda är mest lämplig. Där har inget liv kommit till skada eller plågats.
Din karmiska mognad har också betydelse för andligheten.
—Vilka aktiviteter minskar andligheten?
—Intolerans, själslig obalans, kontakt med mörka makter (djärvulsdyrkan och vodoo), sadism, illvilja, drogberoende, alkoholism, elakhet, okunskap, frosseri, lögnaktighet, kärlekslöst leverne, våld, maktbegär och pengabegär.
—Blir anden svagare av att man äter kött?
—Din andliga krafts styrka påverkas inte men din förmåga att använda den kan påverkas. Det handlar om balans. Att leva  så  "rent" som möjligt, utan att någon annan själ tar skada, är bäst för din balans.

Vi fick en tämligen uttömmande lista över aktiviteter som höjer andligheten respektive minskar den. Det mesta av detta kan alla människor ana sig till. Vi vet innerst inne vad som är bra och dåligt för oss, och vi kan intuitivt skilja mellan gott och ont. I senare seanser fick vi veta att sådana intuitioner inte är självklara utan att de är ett uttryck för vår själs kunnande. Själens och andens betydelse för vår personlighet kom senare att tillhöra de mest klargörande delarna av den kunskap vi fick från andevärlden.
Begreppet "syndernas förlåtelse" får en något annorlunda innebörd här än i kristendomen. Att Jesus kom till jorden för att frälsa människorna från synd innebär att Jesus för länge sedan vände en negativ trend för människorna. Hans lära förbättrade jordens karma. Detta faktum använder dagens kristna till att rituellt förklara kyrkobesökarnas synder som förlåtna. Anden menar istället att människorna alltid är ansvariga för sina handlingar. Man kan bara rena sin själ genom att leva ett bättre liv. Detta är en kosmisk lag som inte går att ändra på, säger han.
En annan sak är att människorna inte skall döma varandra. När man värderar andras skuld, fel och brister så kretsar nämligen de egna tankarna  i negativa banor som kan vara svårt att ta sig ur. En persons handlingar får ju ändå betydelse genom att de påverkar karman. Positiva handlingar får alltid positiva effekter för den som utför dem och vice versa.
Vårt tidigare intresse för Jesusgestalten medförde att vi var nyfikna på om han levt flera liv före det vi läser om i Bibeln. Hade Jesus någon karma? Återigen styrks bilden av Jesu liv på jorden som något alldeles speciellt.
—Hade Jesus levt många liv före det liv vi läser om i Bibeln?
—Jesus var Gudskraften personifierad. Några liv i vanlig bemärkelse existerade ej.
—Han fick alltså inte sin vishet genom att leva flera liv?
—Nej, han fick visheten genom Gudskraften.
—Har andra fötts så? Att de inte fått visheten genom att leva flera liv utan direkt från Gudskraften?
—Nej. Han är den Högste och är ett med Gud. Någon jämförelse är ej möjlig.

Nu följde en fråga av stor betydelse för våra liv, nämligen principen för styrningen av vårt öde. Under själva seansen blev jag förbryllad över det klara svaret, även om vidden av innehållet inte blev uppenbart förrän senare. Jag frågade:
—Hur bestäms den karmiska processen, och när bestäms vad som skall hända sedan?
—Det bestäms efter varje jordeliv. Din Mästare och du själv bestämmer.
—Vilken Mästare?
—Din lärare i andevärlden. Ni bestämmer vilka insikter som skall göras i nästa liv.
—Programmeras det in i själen eller i människan?
—Det är ett själsligt kunnande. Den sitter i din själ. Det är din själsliga nyckel, det är den som bestämmer vilka dörrar som skall öppnas eller stängas.
—Kan Anden se min framtid genom att se på min karma? Eller ser han de faktiska händelserna?
—Den karmiska livsprocessen är möjlig att se framåt och bakåt. Enskilda händelser kan ändras.
—Finns det någon tid i andevärlden?
—Tiden är evig och icke begränsad. Tiden kan liknas vid en lång linje i andevärlden. Man kan se framåt och bakåt längs denna linje. Den kan utsträckas i det oändliga, precis som tiden. Andevarelserna kan se framåt och bakåt i tiden efter denna linje. Allt finns programmerat i ditt karmiska schema.

Det sätt på vilket den karmiska processen ingriper i våra liv tycktes höra samman med "ödet". Det framgick av nästa fråga att det människorna kallar öde motsvarar begreppet karmiskt schema. Jag frågade:
—Vad är ödet?
—Ödet är till för att ge riktlinjer för din fortsatta utveckling. Ödet hänger ihop med din karmiska utveckling och din karmiska bana. Ödet styr inte utan påvisar dina möjligheter. Du väljer själv vilken väg du skall gå.
Ödet styrs av din karmiska kod. Det är dina handlingars genetiska kod. Om du väljer fel väg kommer förutsättningarna tillbaka för dig att välja rätt väg igen. Ingenting är statiskt. Allting förändras, men bollen är din. Skyll aldrig på andra!
Du skapar själv förutsättningarna för ditt liv på jorden. Men ibland kan du få hjälp av andra. Ta då tacksamt emot denna hjälp, och se det som en kärlekshandling från oss.
Du kan också be om hjälp när det blir för kaotiskt och ditt vägval är svårt. Att överlämna sig åt de kosmiska krafterna kan vara en del i din karmiska utveckling.
Ödets förutsättningar bestämdes innan du gick ner på jorden. Du besitter själv all kunskap om ditt innersta öde. I andevärlden fick du alla svar. På jorden måste du lära dig att välja rätt. Jordelivet är prövningarnas och lärdomarnas tid, och då måste du lära dig att välja det rätta.
Jorden är din kosmiska skola. Du är herre över din egen kraft. Du är herre över dina egna handlingar. Du är herre över det våld som du utövar. Du är herre över det mänskliga lidande som du förorsakar. Du bestämmer själv, och du måste lära dig att lyssna till ditt hjärtas röst, som är din själsliga röst.
Den här frågan är av central betydelse för mänskligt fortskridande. Man skall inte skylla på ödet, men självklart har vi olika förutsättningar för vi står alla på olika kunskapsplan.
—Är sättet vi dör på ödesbestämt?
—Detta är en plågsam och svår fråga. Det är inte synliggjort för människorna. Det är inte heller meningsfullt att veta detta då det hindrar människornas utveckling på jorden.
Men du kan påverka dödssättet genom sättet du lever. Om du lever våldsamt kan du också dö en våldsam död. Om du missköter din kropp kan det påverka hur du dör. Om du lever ett stillsamt liv påverkar det också hur du dör. Mer kan jag inte säga just nu. Men var rädd om dina resurser.

Vi föds alltså om och om igen. Planen för innehållet i nästa liv görs upp av vår själ tillsammans med en andlig Mästare strax före återfödelsen. Denna plan strävar förstås efter att bli uppfylld, eftersom den för oss mot de lämpliga målen sett från andliga aspekter. Hur kan vi få vetskap om vårt öde? Kommunicerar den karmiska koden med våra personligheter? Här fanns fler frågor som behövde klarläggas!
Efter att ha fått ödets roll beskriven kändes det naturligt att söka vetskap om målet och syftet med vårt liv. Den frågan hade vi närmat oss långsamt och försiktigt, kanske för att jag trodde att den var för stor för att besvaras. Men nu tog jag mod till mej och ställde en rak fråga till Anden. Hans svar blev lika tydligt som klart:
—Vad är meningen med livet på jorden?
—Meningen med livet är andligt och själsligt fortskridande. Meningen med livet är att bli en upplyst person som älskar alla människor. Detta är den yttersta meningen.
—Innebär återfödelsen att den andliga medvetenheten och kunskapen hos människorna som föds idag är högre än för 2000 år sedan?
—Ja, det är sant.

Enligt Anden är alltså mänskligheten mer andligt högtstående idag än på Jesu tid. Det betyder att intuitiva signaler från människans inre, som är uttryck för hennes själsliga kunnande, i större utsträckning än förr stödjer beteenden som har positiva andliga kvaliteter. Till dem räknas exempelvis att bry sig om andra, värna om de svaga, tolerans, fredlighet och sinne för rättvisa. Människorna är också mer mogna för att kunna acceptera mer komplicerade andliga resonemang.
Vi avslutade med en fråga som är lika svår som meningen med livet, nämligen hur rymden kan vara oändligt stor. Här framgår dock att lösningen på mysterier ibland inte kan grundas på mänsklig logik utan blir gripbara endast från den icke-materiella världens utgångspunkter.
—Hur skall människorna kunna förstå universums oändlighet?
—Som andevarelser kan vi förstå oändligheten. Som jordevarelser är möjligheterna begränsade. Oändligheten förbryllar många, men den visas i sin fulla kraft för dej som andevarelse. Den kan inte studeras på vetenskapligt vis utan  bara kännas i anden. Det är en andlig upplevelse som höjer sig över allt mänskligt kunnande och någon mänsklig förklaringsmodell finns inte.
—Kan Anden ange någon symbol eller liknelse som gör det lättare att förstå oändligheten?
—Det är en resa i tid och rum som är oförenlig med människans tankar på jorden. Oändligheten är som ljusets strålar som sprids och fortplantas i ett mörkt hav. Det är en resa i galaxer och vintergator, en resa som aldrig når sitt slut. Men slutet finns i din inre sanning, den sanning som andevarelsen i dig känner till.
—Så vi har alla svaret inom oss eftersom vi alla varit i andevärlden?
—Ja.

Som läsaren säkert förstår så uppstod det redan tidigt skäl att fråga sig själv på ett djupare plan vad de andliga budskap som förmedlades av Marie-Louise egentligen var för något. Jag fann att det inte existerar någon vetenskaplig begreppsvärld som kan förklara den väl sammanhållna bild av andevärlden som framkom. Ett vanligt misstag inom vetenskapen är att man använder sina modeller till att förklara fenomen som de inte är avsedda för. Som exempel kan nämnas att man ibland använder en begreppsvärld avsedd att förklara förvirringstillstånd till att analysera religiösa upplevelser hos människor som inte är förvirrade. Jag beslöt mej för att inte begå det misstaget. Vetenskapliga modeller passar helt enkelt inte in här.

Flera faktorer samverkar till vår uppfattning att den mest sannolika förklaringen till budskapen är att vi faktiskt haft kontakt med en intelligens som existerar i en annan dimension. Klarheten och tydligheten i  kommunikationen är en viktig faktor. Den speglar varken Marie-Louises eller min tankevärld eller våra personligheter. Budskapen kom så snabbt till Marie-Louise att det inte fanns tid att tänka eller konstruera. Jag skrev ner dialogen i en liten röd bok, och den begränsande faktorn vid seanserna var i regel hastigheten med vilken jag tecknade ner det Marie-Louise återgav. Först när vi läste och begrundade texten i efterhand så framgick vidden av det andliga tänkandets nivå. Många buskap hade vi knappast kunnat formulera språkligt ens om vi försökt i flera timmar. De är helt enkelt inte vi.
En litterär detalj kan vara intressant att nämna i sammanhanget. När jag själv skriver en text så brukar jag få ändra i meningarna flera gånger innan de "fungerar". Men andevärldens texter blir inte bättre av att formuleras om. De tycks vara fulländade från början. Den läsare som är road av textanalys kan bilda sin egen uppfattning. Bokens alla budskap från andevärlden, som är skrivna med kursiv stil, är återgivna precis som vi fått dem. Ingenting är ändrat.


6. Själens natur

Vi började förstå att andevärlden styrs av regler som påminner om naturlagar vilka vi människor endast kan ana konturerna av. Men denna icke-materiella verklighet existerar i en annan dimension som är dold för oss. En kontakt med andevärlden upprätthålls dock av människans ande. Nivån på denna kontakt (dess styrka) varierar mellan olika personer.  Erfarenheter från tidigare liv finns lagrade inom oss själva, i vår själ, även om minnena inte är omedelbart tillgängliga för medvetandet. Dessutom finns vårt eget öde lagrat i själen i form av en karmisk kod. Bilden av en rad säregna samband började formas.
Vi ville veta mycket mer och började med att fråga om grundelementen i oss själva, nämligen själen och anden och personligheten.

—Vad är skillnaden mellan Gud och en upplyst person?
—Gud är den allomfattande universella kraften. Den andligt upplyste är en del av denna kraft.
—Vilka delar av människorna är en del av Gud?
—Vi är alla en del av Gud. Ditt själsliga jag och ditt andliga jag är en del av Gud. Kroppen är ditt mänskliga hölje, den del du presenterar dig med på jorden. Den skyddar och bevarar din gudomlighet. Den är en del av dig, men inte en del av din gudomlighet. Kroppen är själens vakt och den skyddar dig från mänskliga törnar. Kroppen utsätts för slitage och förgängelse, men din själs gudomliga jag tillhör evigheten.
—Vad är egentligen själen?
—Själen är människans innersta skapelse. Själen ger röst åt din andliga kraft. Själen belyser din andliga stig. Själen är din andes kraft och dess kärnpunkt. Själen är ditt allvetande mänskliga öga i kosmos. Själen är opåverkbar av jordiska ting. Den kan inte krossas, inte förstöras. Din själ är ditt andliga livsrum, din andliga kraft i kosmos.
Själ och liv hör ihop. Allt som lever har en själ. Utan själ finns inget liv. Själen är därför ursprungets byggnadsstenar.
—Vad är det för skillnad mellan själen och anden?
—Själen är det högre jaget. Den sköter din inre sanning. Själen är livets spegel, den samlade kunskapen, vårt inre liv. Själen är ditt inre öga.
Anden är kraften runtomkring själen. Anden är kanalen uppåt, den som sköter kontakten med andevärlden. Anden är alltså din själsliga kontakt med andevärlden. Anden är omvänt den som sköter andevärldens kontakt med ditt högre jag. Anden är på så vis själens samvete.
—Är både själen och anden odödliga?
—Själen är odödlig precis som anden. De två samarbetar med varandra. Därav har vi uttrycket "andliga själar". En högt medveten själ är alltså en högt medveten ande.
—Är det anden som ger oss känslan av att finnas till?
—Ni existerar som en del av kosmos. Ni existerar som en del av Gudskraften. Anden kan vara er behjälplig att känna denna existens. Anden hjälper er att hitta ert rätta jag, ert rätta hem på jorden. Det är ett arbete och en process att hitta sitt rätta jag. Det är inte självklart för alla vem man egentligen är i förhållande till kosmos. Men det blir en insikt när sökandet når sin kulmen.
—Är det själen som ger oss känslan av att finnas till?
—Med all tydlighet så kan vi inte existera utan själ. Den utgör ert existensberättigande. Utan själ, inget liv. Detta är en kosmisk sanning.
Känslan av att vara här och nu är själslig kunskap. Din själs medvetenhet är den högsta.
All medvetenhet utgår från själen.
—Finns själen innuti oss eller är den som ett skal utanpå?
—Den sitter innanför pannloben och strålar utåt från huvudet. "Det tredje ögat" är själens medvetande.
—Är själen samma sak som personlighet?
—Nej. Själen uttrycks i personligheten, men själen ger framför allt hävisningar åt personligheten. Din personlighet behöver inte vara ett resultat av din själsliga vilja. Den kan vara styrd av andra saker. Själen är ditt inre jag, medan personligheten kan formas och ändras utifrån olika förutsättningar och accepterande normer.
Om själen vill en sak kan personligheten ändra på det genom att vilja något annat. Men hos en vis man är själ och personlighet samma sak. Därför utstrålar en vis man själsligt kunnande.
—Vilka egenskaper kommer från själen och vilka kommer från människan?
—Egenskaper som kommer från själen är kärlek, förståelse, tolerans, intuition, medlidade, osjälviskhet och generositet vad gäller känslor.
—Klokhet?
—Det kan du ha lärt dig. Klokhet kan vara ett uttryck för själens visdom, men också ett mått på samlade erfarenheter. Du kan alltså ha formats till att bli klok.
—Finns det negativa egenskaper som kommer från själen? Till exempel ondska?
—Ondskan byggs upp av negativa tankebanor i människan själv. Den byggs upp av maktbegär och girighet, intolerans och själviskhet.
—Kan själen ha onda egenskaper eller bara ha eller sakna positiva egenskaper?
—Din själ är ditt ursprung i kosmos och för att din själ skulle bli till så krävdes kärlek. Och kärlek är ursprungskraften för din själ. Din själ styrs av kärlek, inget annat. Den är ren och klar i kärlek. Den är universums byggstenar, och universum kan bara byggas på kärlek.
—Styrs vårt känsloliv från själen?
—Känslan är själsligt styrd. Tvivla inte på detta! Känslor som exempelvis att vara glad, upprörd och ledsen bygger på erfarenheter som vi lagrat i själen. Finns det lagrat där kan vi uttrycka det. Det kan också vara blockerat, och då har vi svårare att uttrycka det. Det kan vara blockerat därför att vi gjort obehagliga erfarenheter, och känslorna får inte utlopp. Känslorna har inte fått den näring som krävs för att de skall få fritt utlopp.
Själen är alltså känslornas borg eller hemvist. Känsloutspel är också ett själsligt uttryck. Vi kan ha svårt att kontrollera vissa känslor, och det beror också på tidigare livserfarenheter.
—Är olika karaktärsdrag uttryck för själen?
—Själen är din andliga kraft, den kraft som du ledsagas av. Den kraften styr de val du gör, hur du väljer att använda din energi. Och vi väljer att använda vår energi på olika sätt. Det är inte förutbestämt hur vi skall använda vår energi. Vi väljer själva.
Vi kan välja olika vägar att släcka vår själsliga törst. Den som släcker sin själsliga törst genom att läsa har valt kunskapsvägen. Att måla är ett sätt, liksom att musicera. Att springa och motionera är mer ett sätt att rikta sina energier.
Det är skapandets process, skapande i alla former, som släcker den själsliga törsten. Olika former av rörelse är mer ett sätt att få utlopp för energi.
När du skapar är du i samklang med kosmos. Då styrs du av intuition och din kosmiska klocka.
Själen är i allra högsta grad en ledsagare och vän. Förringa inte dess betydelse. Stänger man av kontakten med sin själ stänger man av kontakten med sitt liv. Då blir livet tomt och innehållslöst och ett ständigt jagande efter status och "prylar", för att använda ett jordiskt ord. Och ditt liv blir ett evigt famlande i mörker där du stänger av dina egna känslor.
—Säg något om samvetet!
—Samvetet är din inre röst som talar om för dej när du är på fel väg. Samvetet står alltså i samklang med din själs innersta vilja. Det är din inre hållhake på dig själv. Man skall kämpa för att få ett rent och klart samvete. Men du kan välja att lyssna eller inte lyssna på det.
Samvetet är till för att minska lockelser. Går du emot samvetet sårar du själen. Du har inte följt din själs anvisningar, inte lyssat till din inre röst.
—Är samvetet en psykisk kraft på samma sätt som tanken?
—Tanken kan konstrueras och omformas, men samvetet är din själs röst.
—Hur mycket av våra liv är styrt av Gudskraften och hur mycket är styrt av vår fria vilja?
—Allt är styrt av Gudskraften. Vår vilja är endast en del av Gudskraften. Vår vilja är alltså en del av Gud även om det är upp till oss själva om vi vill använda den på ett positivt eller negativt sätt. Vi måste själva avgöra användandet.
Är människans tanke ocksåen del av Gudskraften?
—Tanke och vilja hör ihop. Du tänker det du vill. Därför är de delar av samma Gudskraft.
Tanken styrs av viljan att utföra handlingar. Ju mer konstruktivt vi tänker, desto tydligare blir viljan att utföra saken. Därför hör de ihop. Utan tanke, ingen vilja.
Men visst kan tankarna påverkas av vår biologiska kropp!
   —Våra tankar styrs främst av anden och vår karmiska bakgrund, men vi är inte medvetna om det. Hjärnan är instrumentet för tankarna och fortplantar dem. Vi har vissa banor i hjärnan som tankarna går i. Hjärnan är ett viktigt instrument för människorna på jorden men inte i andevärlden.
Tankarna fortplantas i nedärvda tankebanor eller mönster. Vi tänker oftast i ett vanemässigt mönster. Men vid stora händelser i livet såsom sorg, katastrofer, dödsfall, barnafödande, kärlek och förälskelse så bryts detta tankemönster. Då släpps Gudskraften in. Vid alla dessa tillfällen känner vi oss därför mer levande. Vi blir ett med nuet och alla handlingar förstärks.
—Kommunicerar själen och tanken med varandra?
—Tanken kan vara ett uttryck för din själs kunnande, men den kan också styras av annat. Dina tankar kan vara blockerade från din själs kunskap. Din själ besitter kärlek, kunskap och allvetande. Men du tänker inte alltid i dessa banor om ditt tankesätt är blockerat. Och blockeringarna kan orsakas av att du är hämmad, sårad eller att du gjort dåliga erfarenheter. Det kan också vara en sjukdom som blockerar dig (t.ex. schizofreni). Tankarna kan också blockeras av onda gärningar och av andra människors ondska. Brist på frid och harmoni blockerar också tankarna, liksom att du är olycklig eller har en ohållbar arbetssituation.
—Hur skall jag veta om tankarna kommer från min själ?
—Det handlar om att utveckla sin intuition. Du skall låta intuitionen styra. Den hjälper dig att veta vad som är din själs tanke. Även kärlek till den egna själen hjälper till att klarlägga vad som är vad. 
—Hjälper andliga övningar, t.ex. meditation?
—Man måste skapa harmoni i sitt liv. Och på vilket sätt det sker måste man avgöra själv. Det finns olika sätt. Meditation är ett sätt. Gå ut i naturen är ett annat. Att sitta i en vacker trädgård ett tredje. Det är så viktigt att få en balans i sitt liv! Ett rent samvete är också viktigt, och att känna kärlek och vördnad till allt levande hjälper till.
—Kan vi påverka vårt liv med våra tankars hjälp?
—Negativt dras till negativt och positivt dras till positivt. Negativa tankar hämmar vår utveckling och styr oss in på depressioner. Positiva tankar höjer vår medvetandenivå och hjälper oss att utvecklas. De minskar aggressivitet och hat och hjälper oss att leva i fred och harmoni. Positiva tankar är viktiga för mänsklighetens framåtskridande. Negativa tankar skapar krig, oro, avundsjuka och maktbegär.
—Att man är intellektuell — är det en del av själen, anden eller människan?
—Människorna blir begåvade för att utföra vissa saker på jorden. Men det finns olika typer av begåvning. Man kan tala om själslig begåvning. Den står i förhållande till din karmiska utveckling. Den själsliga begåvningen är inte lika lätt att se. Den måste göras uppenbar för dig.
—Är medialitet en själslig begåvning?
—Det är sant.
—Måste man ha själslig begåvning för att kunna lämna kroppen?
—Det underlättar. Det är den själsliga begåvningen som för människan vidare andligt sett.
—Lämnar själen kroppen när vi sover?
—Själen kan vandra ut och in ur kroppen. Under sömn ges den större möjlighet till detta.
—Hur är det i vaket tillstånd?
—Själen kan lämna kroppen när man är nära döden samt vid svårt traumatiska och smärtsamma upplevelser. Till exempel vid förlossningar.
—Kan man träna upp detta?
—Själen kan lämna kroppen hos högt upplysta personer. Det är inte tillrådligt att vem som helst praktiserar detta.
—Varför inte?
—Man sätter sig över de lagar som styr andevärlden. Man kan råka in i ett förvirringstillstånd eller bli schizofren.

Jag önskade få Andens tolkning av nära-döden-upplevelser, vilket avser utomkroppsliga upplevelser hos människor som utsätts för mycket stor fara, såsom svåra bilolyckor och hjärtstillestånd. De består i en känsla av att man lämnar kroppen och stiger upppåt, kan se sig själv från ovan samt beskriva vad som sker med den egna kroppen under faromomentet. Nära-döden-upplevelser innefattar ibland en period där anden dras uppåt såsom i en mörk tunnel för att i dess ände mötas av ett starkt ljussken, eventuellt kombinerat med möten med en Mästargestalt eller döda anhöriga. Denna andra fas är förknippad med eufori (upprymdhet). Den här sortens upplevelser har fått mycket uppmärksamhet på senare år och har givit underlag för flera böcker.
—Vad är nära-döden-upplevelser egentligen?
—Dessa minnen har givits människorna som en källa till förståelse för återuppståndelsen från de döda. De har givits som ett tecken på Guds kärlek.
—Vi brukar säga att de som haft nära-döden-upplevelser aldrig varit döda!
—Det är riktigt. De får kosmiska glimtar av andevärlden till glädje och tröst för människorna på jorden. Dessa upplevelser är viktiga för människornas andliga fortskridande.
Vi skall ta vara på och inte förkasta dessa upplevelser. Berätta om dem, håll inte tyst om dem. Vi skall inte låta oss hindras av andras hånfullheter och istället vara glada över dessa kosmiska glimtar av en annan verklighet.
—Vad händer med själen under narkos vid operationer?
—Själen kan lätt frigöra sig under en operation, men vi minns det inte efteråt.
—Varför kan man inte få minnas mötet med andevärlden?
—Det skapar rädsla och skräck för att man inte kan styra sitt liv. Men det tas inte bort för alla. Det finns en del mogna själar som kommer ihåg. Och när de kommer ihåg är det till glädje för dem själva.
—Varför måste man sova? Är det ett behov som människans själ har?
—Sova är viktigt för att samla kraft och för att bli själsligt frisk. Själen behöver sömnen för sin inspiration och för att lösgöra sig från kroppen. Själen måste frigöra sig från sin jordiska koppling ibland. Då renas den från stress och oro och plikter. Det är själens sätt att vila.
—Är det jobbigt att bo i en människa?
—Ja. Det kan vara tungt att andas i en tung kropp. Både anden och kroppen behöver vila.
—Hur är det med vacker musik? Är det själen som upplever att det är vackert?
—Musiken går in i ens själsliga jag. Den hjälper dig att fokusera på nuet. Den tar bort distraherande tankar. Den är stundens njutning och skänker glädje och frid. Musiken harmonierar dina sinnen. Den hjälper dig att få balans. Men musik kan också vara tröttande om den inte går i harmoni med din själ.

Alla människor kan se ett ljust kraftfält kring en brinnande ljuslåga. På samma sätt har vissa personer förmåga att se själslig utstrålning, en s.k. aura, kring andra människor. Auran framträder i form av olika lager av färgfält som strålar kring människans kropp. Vi passade på att ställa ett par frågor till Anden om detta fenomen.
 —Säg något om människans aura!
—Den kommer från din andliga och själsliga utstrålning. Den speglar ditt inre jag. Den speglar dina utvecklingsmöjligheter. En svag aura är en svag person och en stark aura är en stark person. Färgernas intensitet är också viktiga. Aurateckningen kan ses av mediala personer.
—Kan man träna upp sig?
—Den dag skall komma då vi alla kan se auror.
—Är det viktigt vilka färgfält som är innerst och ytterst i auran?
—Det som är närmast kroppen speglar dig själv, det yttersta dina kontakter med andevärlden. Du kan ha en bred aura som står i proportion till din egen utstrålning. Jesus hade en enorm aura, men den kunde bara ses av ett fåtal.
—Vad har auran för ljuskvalitet? Är det som ljuset? Eller som ljudet?
—Auran utgörs av energivågor som alstras av ditt personliga jag. Dessa färger kan ändras efter stämningsläge. De ändras efter din mentala kraft. När du känner dig sjuk och svag är din aura inte lika intensiv. Den får en ton av grått. Ju starkare personlighet och andlig kraft, ju starkare aura.

Astralkroppen är ett begrepp som förekommer i andlig litteratur. Det brukar avseen kropp av andlig materia vilken är den egentliga bäraren av människans själ. Vi beslöt att fråga om denna astralkropp alls finns och vad den i så fall har för funktion. 
—Berätta något om astralkroppen?
—Astralkroppen är en del av det kraftfält som omger dig. Den är synlig i andevärlden och påvisar din kosmiska utstrålning.
Astralkroppen är din själs hölje och innefattar ditt högre andliga jag.
—Vad är "vårt högre andliga jag"?
—Det är de gåvor vi försetts med när vi går ner till jorden. Det handlar om andliga gåvor, alltså om din andes kraft.
—Vad är det för skillnad mellan astralkroppen och själen?
—Astralkroppen fungerar som en informationskanal mellan själen och anden. Det är samtidigt en länk till andevärlden. Den lär dig lyssna till intuitionens röst.
Det är astralkroppen som ger oss förmågan att rikta våra energier utåt. Den försätter själen i "rätt" tillstånd vid astralresor, vilket är en förflyttning mellan dimensionerna. Det är en resa i tid och rum.
—Ligger astralkroppen utanför oss?
—Den omger dig med sin utstrålning.

Enligt den Helige Ande så är själen centrum för människans andliga förmågor. Där finns även kunskaper om andevärlden och tidigare liv samt vår karmiska kod. Anden är instrumentet som sköter själens kontakter dels med vår tanke och dels med andevärlden. Astralkroppen är själens hölje. Den gör själen synlig i andevärlden. Människan har en utstrålning, en aura, som är synlig i andevärlden och för mediala personer på jorden. Dess intensitet och färginnehåll ger en fingervisning om själens styrka och karaktär.
Kropp och själ skiljs åt när vi dör men tillfällig separation kan ske  under sömn. I vaket tillstånd sker detta endast under mycket speciella omständigheter utmärkta av svår stress. Andligt upplysta personer kan dock träna sig i att lämna kroppen. Under dessa behåller man sitt medvetande men tyngdlagen sätts ur spel och själen kan snabbt förflytta sig utan att ta hänsyn till fysiska hinder. Den som inte förstår vad som sker kan dock bli skrämd av att förlora kontrollen över sin egen kropp.

 

7. I andevärlden

Vi fortsatte våra samtal med den Helige Ande med att försöka få information om andevärldens organisation och arbetssätt. Och vad händer när man dör? Trots att den icke-materiella existensen är främmande för oss så påstår Anden att alla människor bär på själsliga minnen av den. Vår själ har ju levt lika många gånger i andevärlden som på jorden. Vi kan få visdomar från Allvetandet genom att skapa god kontakt med vår egen själ. Det är därför som Anden ofta säger att vi bär sanningen inom oss.

—Kan man prata med Gud?
—Lättast går man via den Helige Ande eller Jesus. De samverkar för att nå Gudskraften. De är länkar till Gudskraften.
—Kan Gud förkroppsligas?
—Nej, bara delar därav.
—Hur kommer Jesus in i den här bilden?
—Han är kronan på verket. Jesus är den högste förkroppsligade varelse i den kraft som kallas Gud.
—Är tre-enigheten en riktig syn (Gud, Jesus och den Helige Ande)?
—Ja. Treenigheten vidmakthåller balans i universum, men människorna kan inte förstå den balansen.
—Vad har den Helige Ande för uppgifter?
—Den Helige Ande är Gudsfridens Bevarare. Han stabiliserar gudsfriden på jorden och vidmakthåller ordning i kosmos. Han är egentligen flera andar och går att likna vid grenarna på ett träd. Stammen är Gudskraften.
—Vad skulle hända om den Helige Ande inte fanns?
—Gudskraften skulle gå förlorad. Den Helige Ande upprätthåller Gudskraften. Utan den skulle det bli kaos, förvirring och andligt mörker.
—Kan man visualisera den Helige Ande ?
—Ja. Han uppenbarar sig i form av en vit duva.
—I den tibetanska buddhismen är den upplysning människan ger uttryck för i dödsögonblicket väldigt viktigt för inriktningen på det andeliv som följer. Vad säger Anden om detta? 
—Det är gärningarna i livet som är viktigt, men be om hjälp av den Högsta Kraften i dödsögonblicket för att förstå att du är död. Om man ej förstår att man är död kan ett förvirringstillstånd uppstå. Du vet inte var du hör hemma.
—Hur lång tid varar osäkerheten på att döden inträtt?
—Tre dagar.
—Hur märker man att man har dött?
—Man får information från andra sidan och möter döda anhöriga. En känsla av befrielse uppstår. Man upplever även en kraft som man ej uppfattar på jorden. Denna kraft leder till inre visshet om att man lämnat jordelivet. Detta sker på två sätt: denna kraft omfamnar och tröstar en. Det andra sättet är att den ger oss kärleksfull kunskap. Den öppnar porten till andevärlden.
Man går sedan in i salighetens rike (=där tyngdlagen upphävts). Det är ett annat medvetandetillstånd som rymmer mycket mer än medvetandet på jorden. Den ger oss kunskaper och insikter från alla håll. Man får också ett slags fjärrsyn. Med fjärrsynen kan man se människors tankar och skåda in i oändliga rymder. Man får en känslighet för levande människors lidande. Man kan skåda in i framtiden och även bakåt i tiden.
—Var finns himlen?
—Himlen låter sig inte tolkas eller förklaras med jordiska termer. Det är ett själsligt och andligt tillstånd i en icke-jordisk atmosfär. Det är på en nivå där frekvenserna är mycket högre, där molekylerna rör sig snabbare.
—Kan man besöka dödsriket och komma tillbaka?
—Allt är möjligt i Guds namn.
—Är det viktigt att ställa frågor om dödsrikets sanna natur?
—Det är viktigt för de som lyssnar. För andra är det mindre viktigt.
—Men är det riktigt?
—Jag avgör vad som är riktigt att förmedla. Ifrågasätt inte.
—Hur ser andevärldens organisation för döda själar ut?
—Det finns sju plan.
—Vad är de?
—Kunskapsnivåer.
—Är dessa plan strikt åtskilda?
—De är delvis åtskilda.
—På vilket kriterium hamnar själen på ett visst plan efter döden? Andlig mognad?
—Självklart. Det finns inga genvägar. Allt handlar om hur andligt mogen man är. Din Andes kraft avgör vilket plan du stannar på.
—Blandas alla människor där oavsett religion?
—Kunskapen styrs inte av religion utan av din andliga mognad och av din kärlek till nästan, din förståelse för jordelivet och de svårigheter du utsatts för, den kärlek du fått eller inte fått. Din själsliga mognad är inte styrd utifrån, som religion kan vara. Den är bara din egen.
—Vilket plan befinner sig Marie-Louise döda pappa på?
—Det fjärde.
Kan man umgås med själar från andra plan?
—Kontakt är möjlig om Vishetslärarna ger sin tillåtelse. Det är lättast att mötas på samma andliga nivå. Men om förutsättningar finns, och i vissa givna situationer, kan andekontakten ske på olika plan. Mästarna ombesörjer frekvenshöjningen respektive frekvenssänkningen.

—Vad har betydelse för livet efter detta?
—Dina gärningar dömer dig.
—Förs man inför Gud och döms?
—Man dömer sig själv. Man har ju ansvar för sin själ och sina egna handlingar. Allt blottläggs och diskuteras.
—Får man förlåtelse för sina handlingar på jorden?
—Dina handlingar diskuteras på den Andra sidan. I ditt nästa liv får du konfronteras med dem.
—Skall vi konfronteras med dem i andevärlden eller i nästa liv på jorden?
—När du återföds.
—Fortsätter vår andliga utveckling på "andra sidan"?
—Det är rätt. Undervisningen fortsätter på andra sidan. Men vi jagar inte status och makt utan lever i nuet.
—De som har nått hög medvetenhet återföds inte. Vad gör de?
—De verkar i andevärlden som upplysta tjänare. Deras kraft är stor och deras vibrationsnivå hög. De är den allomfattande kraftens högsta tjänare.
—Är Jesus en sådan?
—Han är den högst upplyste.
—Ter sig himlen annorlunda för en muhammedan eller en buddhist?
—Alla religioner innehåller sina korn av sanning. Målet är att de skall sammanstråla till en enhet som mynnar ut i Gudskraften. Religionerna är olika sätt att exemplifiera Gudskraften. Men sanningen har vi inom oss eftersom vi alla varit i dödsriket.
—Om Jesus är den högste i dödsriket, hur ter sig då detta för en muhammedan?
—Ingen kräver av dem att de skall uppfatta Jesus som den högste. Alla har sin tro. Sanningen skall uppenbaras för dem när de dör.
—Finns det änglar? Vad gör de?
—Änglar är Gudskraftens speciella sändebud. De kan skickas ner till jorden för speciella uppdrag, t.ex. beskydd.
—Är det långa eller korta uppdrag tidsmässigt?
—De utför sina uppdrag och far sedan hem.
—Hur skulle vi uppfatta det om en ängel uppenbarade sig?
—Som en inre röst eller som en ljusvarelse. Man ser inga mänskliga drag, bara ljus baserat på kosmisk energi.
—Har de vingar?
—Änglarna visualiserar sig för oss på det sätt vi bäst förstår. Måste dom ha vingar så har dom vingar. Det handlar om att tydliggöra en funktion för människan.
—Är det vanligt att änglar uppenbarar sig för människor?
—Det händer där behovet är stort. Det kan också hända i oväntade situationer. Det behöver inte alltid vara ett budskap. Det kan också vara för att ge tröst, glädja och för att inspirera människor. Det kan vara som en nåd till människorna.
—Finns det andra specialgrupper i himlen?
—Den andliga hierarkin är väldigt komplex. Jesus står Gudskraften närmast. Under honom finns ett antal Vishetslärare. De är högt upplysta män och kvinnor som inkarnerat klart på jorden. Deras uppgift är att organisera i andevärlden. Antalet är ej en statisk siffra.
Mästarna är de som ledsagar dig i andevärlden. De måste vara på samma nivå (andliga plan) som du själv befinner dig. Mästarna är själar som har inkarnerat färdigt. De lever och verkar i andevärlden. De ledsagar dig mellan de olika liven. De upplyser dig och ger dig kunskap på det andliga planet. De undervisar dig i andliga ting.
Under Vishetslärarna verkar också Andliga Tjänare. Även de är  andligt högt upplysta personer som instrueras av Vishetslärarna. De hjälper till att tjäna människorna på jorden. Men de går bara ner till jorden vid speciella tillfällen. De kan visa sig i form av en uppenbarelse för speciella människor på speciella platser. Andliga Tjänare arbetar också med att uppräthålla gudsfriden på de olika himmelska planen. De hjälpeer till med att skapa balans i kosmos.
Andliga Hjälpare är mer jordbundna än Andliga Tjänare. De kan hjälpa till med olika speciella arbeten på jorden.
En Andlig Ledare, som alla människor har, servar Gudskraften. De hjälper till med människornas individuella behov.
—Var finns den Helige Ande i denna hierarki?
—Han står utanför hierarkin. Han är Gudskraftens Bevarare på alla plan. Han vidmakthåller ordning i kosmos. Han är Mästare på alla plan men verkar på ett sätt som är okänt för människorna.
—Vilka plan avses?
—De sju planen.
—Sköter den Helige Ande de döda själarnas utbildning?
—Nej, det gör Vishetslärarna. Den Helige Ande bevarar Gudsfriden.
—Men är det inte Mästarna som sköter undervisningen?
—Mästarna ger också undervisning. Det är ett samspel. Mästarna har undervisning men samspråkar med Vishetslärarna. Det är ett evigt kretslopp där alla hjälps åt.
—Arbetar en Mästare bara på ett plan i himlen?
—Det är en lektion i utveckling och framåtskridande även för Mästarna. De undervisas också och går efter hand till högre plan.
—Finns det många Mästare?
—De är tillräckligt många för att hjälpa andebarnen.
—Är Andliga Tjänare samma sak som Mästare?
—Nej. Andliga Tjänare går ned till jorden medan Mästarna är i andevärlden. Mästarna står högre upp i hierarkin.
—Måste alla människor ha en Andlig Ledare?
—Vi har alla en Andlig Ledare. Vi har en som följer oss genomgående. Han utses på ett tidigt stadium och ombesörjer kontakten uppåt. Han kommer när så behövs. Han styrs ej av klockslag eller tider. Han kommer när behoven är som störst.
Sedan har vi Andliga Hjälpare som kan komma in vid olika tidpunkter i livet. De är ej statiska.
—Ge exempel på när den Andlige Ledaren behövs!
—Vid stora val i livet. Vid dödsögonblick och djup sorg. De förbättrar människans energifält och höjer deras medvetandenivå så att det blir mer klara tankar. Men dom visar sig bara om vi är mogna för det, om vår karma tillåter det.
—Vad får det för effekt om man inte har någon Andlig Ledare?
—Personen blir rotlös, förlorar inspiration och får ingen riktig målsättning med livet. Den Andlige Ledaren står bakom en och ger kraft i olika situationer. Annars blir man kraftlös, får ensamhetskänslor och ångest, samt existentiell oro.
Den Andlige Ledaren ansvarar för ditt högre jag, han hjälper dig att ta ner Gudskraften till jorden och han leder dig i den mån du vill bli ledd. Han stärker dig i den mån du vill bli stärkt. Han är öppen för dina signaler.
Den Andlige Ledaren är Gudsfridens Bevarare på människornas plan. Men den Gudsfridens Bevarare som är er tillsänd är på ett himmelskt plan.
—Kan den Andlige Ledaren ge oss drömmar?
—Han arbetar mest när vi är i vaket tillstånd, såsom under meditation. Men han kan även visualisera sig.
—Är meditation ett bra sätt att nå den Andlige Ledaren?
—Javisst.
—Hur skall man förhålla sig till sin Andlige Ledare? Skall man be till honom?
—Bra fråga. Den Andlige Ledaren hjälper dig att se in i dig själv. Han hjälper dig att söka inre visshet. Människan kan lära sig att kommunicera med sin Andlige Ledare. Man tonar inåt i sig själv när man mediterar eller på annat sätt söker andliga vägar.
—Får man svar i form av intuition?
—Svar kan ges på många olika sätt. Det kan ges i form av en yttre eller inre bild. Det kan ges i form av en dröm. Det kan också ges på intuitiva vägar. Det kan ges under meditation eller under en seans.
Den Andlige Ledarens roll är mycket stor i alla människors liv. Han ger ju kraft och inspiration, understödjer människans goda sidor och hjälper till i krissituationer.
—Har man samme Andlige Ledare i liv efter liv?
—Den Andlige Ledaren bestäms för nästa onkarnation. Dom bestäms på ett tidigt stadium. Den Andlige Ledaren följer en under ett och samma jordeliv, men sedan kan det hända att man flyttar upp på en högre nivå, och då blir den Andlige Ledaren också på en högre nivå. Man får den andliga undervisning som är bäst anpassad för ens själsliga nivå i varje jordeliv.
—Men om man inte flyttar till en högre andlig nivå — behåller man då sin Andlige Ledare?
—Den Andlige Ledaren är kvar hos en tills uppdraget är slutfört. Uppdraget består i att höja den själsliga medvetenheten, att lära sig att växa i anden, att förstå handlingars orsak och verkan och att lära sig kärlek och ödmjukhet. Det innebär också att älska sig själv.

—Sover man i himlen?
—Vi tröttas inte på samma sätt som på jorden. Vi sover inte men vilar i själslig ro.
—Äter man i himlen?
—Vi äter inte på samma sätt som på jorden. Vi intar själslig kraft från kosmos.
—Har man relationer mellan män och kvinnor i himlen?
—Jag förstår att du undrar. Fysisk kärlek finns inte som på jorden. Vår kärlek är allomfattande och kosmisk. Erotiska känslor finns inte. Man skall ju inte fortplantas i andevärlden.
—Finns det något helvete?
—Det onda styrs inte från en plats. Helvetet är skapat av människors tankar på jorden och har givit röst åt det onda. Det har blivit en förklaringsmodell för människors onda tankar.
Helvetet existerar bara på jorden. Människornas lidande är stort och svårigheterna många.
—Men finns det någon särskild plats i andevärlden där onda människor får vistas?
—Dina handlingar avgör på vilken plats du hamnar i de olika sfärerna.
—Då måste mer ondska finnas ansamlat i de lägre sfärerna därför att onda personer är mindre andligt utvecklade. Eller hur?
—Självklart ja. Din själs kunnande placerar dig på rätt nivå. Det styrs av kärleken till nästan och din mognad.
—Hur viktig är andevärlden för våra drömmar? Är drömmen en fysisk eller en andlig process?
—Drömmen kan innehålla många element. Drömmar kan komma från ditt undermedvetna. Då kommer de i form av symboler. Dessa symboler är till för att visa dig något.
Drömmen kan också påvisa möjligheter i ditt liv och hjälpa dig att se in i framtiden. Den kan instruera dig på ett andligt plan. Men drömmen kan också skapa mörker, kaos, oro och missleda. Den kan skapa rädslor och ångest.
Drömmen är till för att utbilda dig. Drömmen är till för att lära dig att se annat än jordiska ting. Drömmar kan också skänka dig njutning. I drömmen uppfylls dina önskningar! Det är en lek med tanken som uppfyller dig med vällust.
—Kan vår ande ge oss drömmar?
—Om du är tillräckligt upplyst kan du få drömmar om framtiden. Det gäller att tona in rätt vibrationskanaler i sömnen.
—Händer det att andevärlden griper in i ett skeende?
—Om det finns karmiska möjligheter att påverka och ingripa så gör vi det. Vi kan ge beskydd vid t.ex. olyckor.
—Kan andarna ge oss vissa åsikter?
—Vi kan göra folk mer lyhörda för vissa saker. Detta ökar känsligheten hos vissa människor och göra dem mer mottagliga för andarnas åsikter. Det är ett arbete på ett intuitivt plan. Vi jobbar med människors intuition.
—Anden har tidigare berättat att vi skall få kunskaper viskade i öronen på nätterna. Vad innebär det?
—Det är ett uttryck som används för att människorna skall förstå. Den kunskap du inhämtar är från ditt själsliga kunnande. Andevärldens funktion är att ledsaga dig och påvisa utvecklingsmöjligheter.
Ditt kunnande besitter du själv och Anden ledsagar dig med intuitionens hjälp.  
—Arbetar ni genom att skapa olyckor?
—Nej. Människorna skapar sin egna olyckor. Det är människornas levnadssätt som skapar olyckor. Andevärlden skapar inga olyckor. Andevärlden hjälper till att förhindra olyckor.
—Om man har en särskilt viktig uppgift på jorden, får man då beskydd — och av vem?
—Man får beskydd av Gudskraften och dess speciella hjälpare. Man får råd och hjälp av sin Andlige Ledare även i sömnen. Man skyddas  från oönskad påverkan så att man styrs in på den rätta vägen.

Andarnas värld är således hierarkiskt uppbyggd och arbetsuppgifterna är tydligt uppdelade. Den är inte statisk utan ständig aktivitet förekommer. En viktig uppgift är ta hand om och undervisa själar från avlidna människor. Många andar följer noga vad som sker på jorden och agerar t.ex. som Andliga Ledare.
 

Det framkommer också att människans tankar och handlingar kan betraktas som krafter som sprids likt ringar på vattnet. I enlighet med lagen om att lika dras till lika samt lagen om orsak och verkan så får våra handlingar alltid konsekvenser för oss själva. Om vi inte förstår de andliga följderna av ett missgrepp redan på jorden så tvingas vi inse problemets natur genom rannsakning i himlen. Själens karmiska kod för nästa liv programmeras med avseende på samma problem, som vi då får konfronteras med igen ända tills vi lärt oss att hantera det på lämpligt sätt.
Vi började nu att fråga om djurens roll i andevärlden. Detta har en teoretisk betydelse men är också av värde som underlag för diskussioner om människans rätt till att utnyttja djuren efter eget gottfinnande.
—Finns det djur i andevärlden?
—Djuren har sin egen andevärld. Djurens andevärld har en egen hierarki, en egen tillblivelse. Älska djuren och ge dem kärlek så får du kärlek tillbaka. Ät dom ej. De är dina kosmiska vänner.
—Kan man återfödas som djur?
—Det är inte möjligt. Man kan inte gå tillbaks i sin karmiska utveckling.
—Börjar vi vandringen mellan olika liv på jorden som människor eller är vi växter och djur först?
—Vi tillhör olika andliga system i den kosmiska väven. Ni har en annan klarhet i tanken. Därför tillhör ni människornas system.
—Är människan högst på den karmiska stegen, eller är t.ex. delfiner högre?
—Människan står högst. Delfiner står högst på djursidan. Därför kan människan kommunicera med delfiner. Detta är faktiskt möjligt för vissa människor, även om du inte tror det. 
Delfinerna är kronan på verket i djurvärlden. De har utvecklat stor tolerans och medkänsla.
—Vilken insekt har den högsta andliga utvecklingen bland insekterna?
—De insekter som bygger samhällen (myror och getingar).
—Och bland växterna?
—Träden.
—Kan man kommunicera med ett träd?
—Träd kan ge dig kraft. De kan göra dig stark om du är svag.
—Hur gör man?
—Ställ dig under. Man kan omfamna trädet, "bli ett" med trädet, för att ta  del av dess energier. Man kan känna trädets kraft och livsnerv, och då få energi.
Kan vi få veta ursprunget på vår hitte-katt Bamse?
—Kattor strövar som de vill. Ta emot dem och älska dem när de kommer. Ifrågasätt inte varifrån de kommer eller vart de är på väg. Gläds åt den tid de är med dig.

Efter att ha fått dessa beskrivningar så hoppades vi att kunna få kontakt med några döda själar för att få en mer personlig inblick i hur livet i andevärlden är för "vanliga människor". Vi frågade:
—Kan vi få kontakt med döda själar?
—Det är möjligt genom min förmedling. Ni kan det inte själva. Om syftet är gott så gör jag det möjligt.
Spiritualistiska medier förmedlar kontakt med döda själar som närmar sig människan av egen vilja. Här var situationen omvänd. Vi bad Anden att arrangera kontakt med namngivna personer som länge varit döda. Tanken var dels att få kontakt med personer i vår egen släkt men också med människor som haft betydelse för världens utveckling. Den följande texten utgör ett sammandrag av kontakter med tre sådana personer. Vi redovisar de diskussioner som direkt beskriver hur det är att leva i andevärlden. Den ene av de tre andarna är Marie-Louise pappa, som avled 1981.
—Vad gör du i andevärlden?
—Jag reser och förkovrar mej i andliga och jordiska ting. Jag studerar hur man lever på jorden och hur man utvecklas, vilken roll man har i andevärlden, hur man ledsagas av sin hjälpare, och hur man tar kontakt med den Andra sidan.
—Hur ser andevärlden ut?
—Ljuset häruppe är väldigt starkt. Jag ser inte något mörker. Vi är som bloss som brinner i kosmos. Vi är i andevärlden för att lära och alla är på olika stadier även här. Vi undervisas i kärlekens kraft. Vissa får lära sig mer, andra mindre. Det vi är mogna för att se, det ser vi. Det är som en spiral.
Hierarkin här är väldigt bestämd. Ingen når längre än han är mogen för. Det existerar ingen avundsjuka, ej heller någon sjukdom eller smärta. Här råder harmoni och sinnesfrid. Det är ett liv utan våndor och bekymmer. Det är ett liv i Herrens kraft. Det är ett liv som uppfyller oss med kärlek. Låt även Dig uppfyllas av himmelskt ljus. Se framtiden med kärlek, röj alla hinder med kärlek. Kärleken är det största och det högsta.
Glöm ej ditt andliga barn, det barn som finns inom dig. Det är det andebarn som möjliggör all kontakt. Jag står här vid din Mästare, den Mästare som förmedlar denna kontakt, den Mästare som gör vårt samtal möjligt. Förringa inte Mästarens betydelse. Han ger kraft åt kommunikationen.
—Hur ter sig en dag i himlen?
—Det är svårt att förklara. Ni lever så inrutat. Vi andevarelser lever ett annorlunda liv. Nattligt mörker finns inte.
—Var finns himlen rent fysiskt?
—I de yttersta lagren av himlavalvet. Det är inte lätt att förstå. Men det kan också vara här hos er.
—Finns himlen överallt?
—Vi förflyttar oss genom andliga dimensioner eller sfärer. Det finns särskilda andestigar att förflytta sig längs.
—Vad är "andliga sfärer"?
—Det är detsamma som andliga energifält eller frekvensområden.
—Vilka umgås du med i himlen?
—Jag umgås med dem som korsar min väg och som är på samma plan som jag. Jag umgås också med dem som står mej närmast.
—Vad kan vi göra för att hjälpa den som just har dött?
—Era böner på jorden underlättar övergången till andevärlden. Tända ljus i kyrkan är också bra.

De här samtalen hade även många personliga inslag som var värdefulla för oss. De andar som vi kommunicerat med hade behållit välkända drag ur sin personlighet även i andevärlden. Men i slutet av seansen gick den Helige Ande in och framförde följande:
—Lägg personkontakterna på is ett tag. Koncentrera er nu på frågor som ger människorna ett bättre öde. Det här var ett undantag. Ni bad så snällt att jag inte ville svika er. Lyssna inåt och finn fler frågor. Jag har blivit er tillsänd och jag skall hjälpa er.

Det var tydligt att Anden önskade att vi skulle söka sådan himmelsk kunskap som hjälper människorna på jorden. Intresset ökade nu för att försöka få kontakt med de i andevärlden så betydelsefulla Vishetslärare, av vilka flera varit religionsstiftare. Det kändes som en svindlande tanke att kunna förmedla budskap från dem till jordens folk.

Vid den här tiden väcktes tanken att vi skulle samla budskapen från andevärlden i en bok. Det var en idé som omedelbart uppskattades av Anden. Han gav även sitt godkännande till titeln och menade själv att "boken skall vara som ett dokument över andliga upplysningar."  Vi kände att det var viktigt att tala om att kontakten hade varit väldigt klar, för just det har utmärkt våra kommunikationer alltsedan den där kvällen när Marie-Louise skulle träna psykometri. Att detta är ett dokument där inget ändrats eller förvanskats kändes också viktigt.
När vi förde fram ett förslag till tidsplan för boken så kommenterade Anden:
—Ni är så snälla, så snälla. Jag skall göra mitt bästa för att hjälpa er! Planeringen av boken fullföljs på det sätt som jag finner bäst. Följ den kosmiska klockan, som ej är relaterad till tid och rum.
Utgivningen sker när budskapen är klarlagda på det sätt jag anser rätt och riktigt. Råd ges under tidens gång.

Jag var dock länge tveksam inför att föra fram dessa seanser i form av en bok. Jag är ju läkare och vetenskapsman och har inga problem att fylla min tid med annat. Det här ämnet är ett klart avsteg från vad jag vanligtvis sysslar med. En del av mitt tvivel förklaras också av rädsla för att bli uppfattad som en mindre seriös forskare.
Det som talade för en publicering var att budskapen var väl sammanhållna och hade en hög intellektuell nivå. Detta höjde trovärdigheten. Budskapen kom helt klart varken från Marie-Louise eller mej. Marie-Louise rensade bort sina egna tankar för att bli "kanal" åt Anden. Hon lärde sig att fylla sig med det vita ljuset och att koncentrera sig på det. Vissa svar blev vi överrumplade av och andra blev vi glada av. Det är fortfarande lätt att bli rörd av den kombination av kraft och vänlighet som en del budskap utmärks av. Jag fann inga brister i logik. Det var en sammanhängande världsbild som presenterades. Jag trodde nu på fullt allvar att detta kom från andevärlden. Mitt inre började dessutom att acceptera och uppskatta den världsbild som återspeglades under dessa seanser. 
Vi kände båda att det var nödvändigt att få bekräftat hur kommunikationen egentligen går till. Är detta förutbestämt? Ligger det i vår karma?
—Hur viktig är Marie-Louise för dessa andliga övningar?
—Jag jobbar genom henne. Förtvivla ej och misstro ej! Min kunskap förmedlas genom henne. De har påskyndat Marie-Louise andliga utveckling för att den här kontakten skall komma till.
Utan Marie-Louise är kontakten inte möjlig. Gläds åt att vara denna kanal. Det har tagit tid att bana väg för detta, och tvivlets mörka skuggor måste skingras.
—Hur kan hon skilja egna tankar från Andens?
—De kraftfulla svaren är de rätta. Hon har ingen möjlighet att tänka till. Gläds åt detta. Var inte rädd. Tvivla ej.
 —Varför är just Marie-Louise utvald till att få kontakt med den Helige Ande?
—Kontakten blev möjlig tidigt på grund av den karmiska situationen.
—När då?
—Marie-Louise var upplyst redan när hon föddes. Kontakten var redan då möjlig. Beslutet är delvis Marie-Louise eget med även Andens. Hon är god och mild och vill väl. Det är de egenskaper som är viktigast. Fundera ej så mycket på varför hon blivit utvald. Ta det som en gåva.
—Finns det andra som är utvalda?
—Robert är en viktig person för detta samarbete. Hans position och intellektuella kapacitet behövs. Han är noga utvald.
—Är detta syftet med Marie-Louise och Roberts äktenskap?
—Det höga syftet har ni redan förstått, men jag skänker er även kärlek. Marie-Louise kärlek till Robert är enorm. Ta emot den. Verka i kraft av hennes andliga ljus!

Jag var fortfarande orolig för min trovärdighet hos kollegorna. Alla "riktiga" vetenskapsmän kräver ju vetenskapliga bevis innan de kan tänja på sin världsbild.
—Vad skall vi säga till alla vetenskapsmän som vill ha bevis?
—Bevis är inte alltid möjligt att få. Men vi är här för att hjälpa er att undanröja tvivel. Vi är här för att hjälpa er att få klarhet i vissa tankegångar och för att leda er in på rätt tankesätt och för att ge en fingervisning om vad det kan vara som styr våra liv.
Boken skall påvisa våra andliga möjligheter och lära oss att inte begränsa våra möjligheter. Vi är här som delar av en stor gudomlighet och tillsammans skall vi sprida kärlekens ljus.
—Varför använder Anden uttrycket "vi"?
—Jag talar inte bara för mej själv utan för hela andevärlden och för Gudskraften.

Boken var viktig för hela andevärlden! Vi kom senare att få flera utsagor som styrker det påståendet. Orsaken är att mänskligheten har gått in i en epok kallad Upplysningens Tidevarv. Betydelsen av den kom att klarläggas i den serie seanser som innebar de här andliga övningarnas absoluta höjdpunkt, nämligen våra möten med Vishetslärarna.
 

8. Jordiska frågor

De andliga kontakterna fortsatte att vara klara och tydliga. Våra frågor besvarades med en ström av ord precis som om det gällde självklarheter. Efter att ha riktat blicken mot andevärldens organisation så fortsatte vi och bad den Helige Ande att värdera olika aktiviteter på jorden. Vi frågade förstås främst om sådant som kunde tänkas ha andliga förtecken.
De första frågorna gällde bönen, dopet samt andevärldens syn på den kristna kyrkan i Sverige.

—Beskriv kort bönens betydelse!
—Bönen är given människorna som ett sätt att nå andevärlden. Bön alstrar energi som uppfattas av oss. Det blir som en energivåg. Därför blir bönen ett samspel mellan människan och Gud. Bönen tillhör urkraften. Tvivla ej på dess kraft!
—Ingriper andevärlden i händelserna man ber om?
—Om det finns karmiska möjligheter så ingriper Gudskraften. Man kan också be och överlämna sina krafter i Guds händer. Då får man den hjälp som behövs.
—Kan vi be för de döda?
—Du kan alltid be för de döda.
—Men varför skall vi göra det?
—Av samma skäl som vi ber för de levande. Vi är levande som döda samma andevarelser, även om vi på jorden har boning i en kropp.
Alla goda krafter behövs, oavsett var man befinner sig. Kärlekens ljus måste spridas. Det är viktigt för vår överlevnad.
 
—Vilken betydelse har dopet? Är det rätt att döpa mycket små barn?
—Vid dopet välsignas det andliga barnet inom dig. Det andliga barn som skall leda dig på snåriga stigar. Det andliga barn som skall ge dig kraft. Dopet behövs för att människan skall komma till insikt om sitt andliga jag. Dopet är också till för att vi skall glädjas åt att det nya barnet är fött, och för att det just börjat sin vandring på jorden.
—Vad betyder egentligen ordet "välsignad"?
—Det betyder att man får delaktighet i andliga och jordiska ting. Själva välsignelsen ingjuter en andlig kraft i människan så att hon lättare tar del av andliga och jordiska ting.
—Hur blir man välsignad?
—Välsignelsen får du vid dopet, nattvarden och vid kyrkliga högtider. Men en andeperson kan också komma ner från himlen och göra detta. (Marie-Louise får en vision av en andeperson med lila mantel och kungakrona som visar en gloria — då blir man välsignad).
—Vem bestämmer om välsignelse från himlen?
—Gudskraften samt dina handlingar i detta och i tidigare liv, din förmåga att bli upplyst, samt dina tankar. 
  —Har dopet betydelse för den egna andliga utvecklingen? Eller är det enbart en rit?
Din karmiska utveckling har betydelse för din andliga utveckling. Dopet kan initiera din andes kraft och kan därför ses som ett hjälpmedel. Förringa inte detta hjälpmedel. Det ger din ande kraft och initierar dig på andliga vägar. Dopet är alltså en ritual som gör just detta.
—Kan man döpas både som barn och vuxen?
—Ja, det är riktigt. Du har tolkat det på ditt sätt och det är bra. Men tolkningsmöjligheterna är många. Ditt andliga barn ger dig kraft oavsett vilken tid du döps.
—Vad händer om man inte döps?
—Ja, det är ju inte straffbart (skämtsam ton). Vi skuldbelägger ingen. Ditt sökande är ditt eget och dina tårar är dina egna. De som inte blir döpta skall inte vara ledsna för andevärldens skull.
—Vad betyder ordet "helig"?
—En helig person har tagit del av den kosmiska kraften. Han har tagit del av den gudomliga visdomen och ser den som sitt rättesnöre. Han påverkas ej av jordiska ting. Han känner empati med allt och alla. En helig man är en vis man. Han styrs av kärleken i sitt hjärta. Han har tagit del av de kosmiska sanningarna i sitt hjärta. Hans styrs av dom och han kommer inte in i negativa banor som lätt påverkar jordiska människors liv. Den Helige Ande har givit honom styrkan och kärleken. Detta gör honom "ren" och fri från synd.

—Hur ser andevärlden på den kristna kyrkan?
—Kyrkan är en sammanhållande länk för religionsutövning. Den för samman människor och ger en plats där de kan samlas.
Kyrkan är positiv genom att den ökar gemenskapen. Kyrkans roll håller dock på att spelas ut. Orsaken är att människans andliga insikter ökar. Vi är inte längre så styrda av vad prästen säger.
—Är detta ett resultat av våra själars utveckling?
—Ja. Men kyrkan har fortfarande en viktig plats. Den fångar upp vilsna själar. Men människorna vill ha mer kunskap, och kyrkan kan inte tillhandahålla allt.
Kyrkan har stannat i sin karmiska utveckling. Den behöver profeter och mediala personer samt andligt upplysta. Kyrkan måste öppna sina dörrar för den nya tiden.
—...som består i?
—Människors kunskapstörst och människors sökande.
—Är det ett problem att reinkarnationen bortfallit ur kyrkans lära?
—Kyrkan lär ut kärlekens budskap och det får man vara glad för.
—Är det retfullt att kristendomen inte tror på karma?
—Karma är så skuldbelagt. Det väcker olust. Alla ens handlingar lagras. Därför har kristendomen inte synliggjort karman.
—Uteslöts den med flit eller är det ett misstag?
—Det sker inga sådana misstag. Människorna var ej mogna för den. Karman har gjorts synlig i vår tid eftersom människans begreppsvärld har ökats. Vi inser att vi inte kan skuldbelägga andra för våra handlingar.
  —Kan andra religioner fylla detta tomrum?
—Utvecklingsmöjligheterna är olika på olika delar av jorden, och religionen är en del i dessa. Den religion som finns på den plats man bor på är den som vi lättast kan tillgodogöra oss. Vi befinner oss på den plats där vi har lättast att förstå religionens innebörd. Religionen och den karmiska utvecklingen har alltså betydelse för var på jorden vi blir födda.

Bönen är alltså ett andligt redskap som andevärlden värderar högt. Den utgör vår främsta möjlighet att klart och tydligt och med vår egen viljas kraft kommunicera med andevärlden. Utmärkande är också att bönen spelar en viktig roll i alla de stora religionerna.
Dopet är en symbolisk rit ämnad att uppmärksamma och välsigna andebarnet i oss alla. Välsignelse är ett välkänt begrepp inom kristendomen som tydligen existerar även i andevärlden. Det kan ses som att människan flyttas upp till ett högre andligt plan.

Enligt Andens uppfattning finns det ett stort behov av andlig upplysning och klarlägganden hos människorna som kyrkan inte klarar av att tillfredsställa. Bibeln innehåller givetvis andliga sanningar, som är eviga, men också mycket annat som speglar en tid som inte längre finns. Symboler och bilder som användes för länge sedan är svåra att förstå idag. De andliga sakförhållandena behöver klarläggas på ett nytt sätt och inte minst fördjupas. Men kyrkan är inte öppen för mer aktuella förtydliganden från andevärlden. Därmed uppstår stagnation.
Kyrkan i Sverige och säkert även i många andra länder plågas av splittring i ett par mycket speciella frågor. Låt oss höra vad Anden har att säga om dem.
—Kan man ha kvinnliga präster?
—Skulle inte Marie-Louise kunna vara präst? Där har du svaret. Alla som ges Andens kraft att förkunna skall kunna göra det oavsett kön.
—Vad skall man säga till katolska kyrkan som förbjuder kvinnliga präster för att Jesus bara utsåg manliga lärljungar?
  —Jesus var ju ett barn av sin tid. Det var inte möjligt att välja kvinnor på den tiden. Kvinnans roll var för svag. Männen kunde lättare sprida budskapen.
—Vad skall man säga till påven?
  —Låt din ande leda dig, inte ditt personliga ställningstagande. Din andes kraft har det rätta svaret. Den styrs inte av förutfattade meningar, principer eller dogmer. Din intuition kan också leda dig. Det är andens kanal.

—Hur är andevärldens syn på homosexualitet?
—Homosexualitet är till för att öka förståelsen för de som är annorlunda. Det är till för att vi skall lära oss förståelse för det vi inte förstår. Vi skall kunna älska alla oavsett kön.
—Men det här gäller ju den sexuella kärleken!
—Den sexuella kärleken är början till den allomfattande kärleken. Den sexuella kärleken har givits till människorna för att vi skall förstå den allomfattande kärleken. I orgasmens speciella tillstånd förstår man kärlekens innersta väsen. Att släppa kontrollen, att ge sig hän.
—Skall man få gifta sig inför Gud om man är homosexuell?
—Kyrkan tolkar det här på sitt eget sätt. De har sina egna lagar. Men vi i andevärlden styrs ej av kyrkans fördömanden. Vi styrs bara av kärlekens lagar. Däri har du svaret.

—Är det acceptabelt med födelsekontroll?
—Födelsekontrollen är upp till varje familj. Detta bör inte styras av myndigheter. Det är mannens och kvinnans beslut i en familj hur många barn man orkar ta hand om. Det är viktigt att orka ta hand om dem, annars skall man inte skaffa fler. Barn behöver kärlek och tillgivenhet. Har vi för många barn är det svårt att ge det till alla.
—Är det acceptabelt att göra abort?
—Vid abort stör man en livsprocess. Men det är inte säkert att den var ämnad från början. Den kan ha tillkommit för att lära människor något. Abort är ett plågsamt beslut och i det plågsamma beslutet mognar människan. Då är aborten en del i en utvecklingsprocess som gör att människan växer och värnar mer om livet nästa gång.
—Kan abort jämställas med mord?
Abort kan vara ett desperat beslut i en desperat situation. Det kan ej jämställas med mord. Mord är en mycket grövre handling. Detta är viktigt. Skuldbelägg inte kvinnorna. De är ofta i en desperat situation.

För att bättre förstå den Helige Andes svar skall erinras om att anden går in och ut ur fostret men inte tar fast boning där förrän långt efter sammansmältningen av spermien och ägget. Vid en abort går barnets ande vidare till någon annan eller väntar på att födas igen hos samma kvinna. Något förvirringstillstånd eller karmiska problem av den typ som senare i boken beskrivs vid oväntade dödsfall hos vuxna uppstår inte.
Prostitution är en viktig moralfråga i världen. Denna verksamhet ökar men är tämligen accepterad i vissa länder medan den fördöms i andra. Tvångsprostitution förekommer framför allt med kvinnor från fattiga länder som lockas med falska förspeglingar till rikare länder.
—Vad säger Anden om prostitution?
—Prostitution frodas i ett laglöst land där inga gränser sätts. Det leder till våld och utnyttjande. Det leder till sorg och underkastelse. Man förgriper sig på den mänskliga själen. Det leder bara till stagnation och hat. AIDS är en del i att förhindra prostitution. Det är till för att lära människorna att inte utnyttja prostituerade utan att besinna sig.
—Vad säger Anden om tvångsprostitution?
—Det är en styggelse! Det gör mej så arg. Man förgriper sig på mäniskors själar. Insikten och förståelsen för detta problem måste öka. Lösningen ligger hos människan själv. Man måste lära sig att hantera andra med respekt. Lagar kommer inte åt detta.
—Blir det bestående skador på deras själar?
—Skador uppstår på dem som utnyttjar prostituerade.
—Hur då?
—Deras själsliga medvetenhet måste öka. Och det kan bara ske genom lidande.
—Vad händer med de prostituerade själva?
—De får balsam för själen i andevärlden. Ingen kritik riktas mot dem. Deras lidande är stort nog ändå.
—Gäller det även personer som prostituerar sig för pengar och av egen fri vilja?
—De lider också. Tro inte annat.

Anden ger klara besked i dessa frågor. I samtliga frågor som berör kyrkan har han en mjuk linje. Prästyrket bör utövas av alla som har fallenhet för det. Abort innebär oftast en desperat situation där den gravida kvinnan är värd större förståelse. Homosexualitet är till för att visa att kärleken saknar könsgränser.
  Till sist var Anden mycket upprörd över män som utnyttjar prostituerade. De män som går till prostituerade borde förstå att det inte ligger i någon kvinnas natur att ha sexuellt ungänge med vem som helst. Sexuell kärlek är intimt förknippad med vårt känsloliv och dessa låter sig inte separeras från könsdrift och erotik på det sätt som prostitution förutsätter. Att gå till en prostituerad är därför liktydigt med att förgripa sig på en lidande människa.

Vi gick därefter in på värdet av aktiviteter med verkliga eller påstådda andliga kvaliteter. Till dem hör spådomar, astrologi, humor, musik och droger.
—Vad är värdet av spådomar?
—Spådomar kan vara en styggelse genom att de hämmar människans val och därigenom utvecklingen. En spådom kan också vara en tröst och en glädje. De kan alltså fungera på olika sätt. Det är inte alltid så lätt att veta effekten när spådomen ges.
Det är bättre att söka sin inre sanning, bättre att rådfråga sin intuition.
—Kan spådomar säga något om det som skall hända?
—De visar vilka möjligheter du har, och då är det upp till dig att använda dig av dem. Jaga inte efter lyckan hos spåmän och spågummor, utan känn lyckan i ditt inre jag. Lär känna dig själv.

—Vad är värdet av astrologi?
—Astrologin visar på dina möjligheter, men den styr ej. Den visar dina förutsättningar och ger råd. Den vägleder dig, men styr som sagt inte. Det har funnits ett behov av att göra upp en förklaringsmodell som schematiskt kan påvisa en människas möjligheter.
—Är födelsetiden på året av betydelse för personligheten? Styr himlakropparna våra liv?
—Personligheten styrs bara av din karma. Men allt i kosmos har en sammansatt ordning och astrologin har en del i denna ordning. Planeternas inbördes ordning och förhållande till varandra kan i ett visst avseende påverka ditt liv. Eftersom allt i kosmos har ett samband så har även planeterna ett samband med din karmiska kod. Det är som en kosmisk klocka som ger dig möjligheter och varningssignaler. Du ställs in på en kosmisk tid.
Astrologin är ett vägledande instrument och den karmiska koden är inprogrammerad, men glöm inte att du har en fri vilja att använda instrumentet eller inte!
—Är himlakropparnas rörelser liktydigt med den kosmiska klockan?
—Det är rätt tänkt. Himlen har en kosmisk klocka men man har även en kosmisk klocka inom sig själv.
Bör astrologin användas?
—Använd den om du vill. Den är ett redskap som finns där men du bestämmer själv om du vill använda dig av den.

—Säg något om betydelsen av humor?
—Humorns betydelse skall inte underskattas. Det är en viktig källa till glädje för människorna. Den kan vara en ventil i en pressad situation. Utan humor finns ingen riktig glädje.
I humorn kan självironin spegla sig. Det leder framåt om människan kan skratta åt sig själv. Humorn kan också ge tröst och humorn kan vara befriande, även andligt befriande. En vis man förstår ett skämt.
Humorn är livsbejakande och nödvändig. Humorn tar nämligen udden av det svåra. Humorn kan också vara en välsignelse i den fattiges land.
—Finns det djur som förstår humor?
—Hundar har humor. Det har även delfiner, elefanter och apor.
—Får man skämta om andevärlden?
—Ja, självklart, om syftet är gott.
—Skämtar man i himlen?
­—Ja, om det behövs. Vissa själar behöver humor i himlen.

—Säg något om musikens betydelse!
—Musiken har givits som gåva från andevärlden. Den har givits som tröst och inspirationskälla. Den har givits för att lugna ner människor och för att öppna deras sinne och göra dem glada. Musiken kan också stärka ett svagt ego. Den kan lyfta upp och förstärka ens krafter. Den höjer dig över vardagens nivå.

—Vad händer när man tar droger?
—Anden både hämmas och stimuleras. Den stimuleras kortsiktigt men hämmas långsiktigt. Droger måste bekämpas. Det är en artificiell stimulering för anden.
—Liknar upplevelserna de man har i andevärlden?
—Man kan tro att man besöker andevärlden, men det är inte på riktigt. Man utnyttjar inte rena kanaler. Det är inte rätta vägen att nå andlig medvetenhet utan en konstlad väg som skadar kroppen. Droger leder till missbruk, disharmoni och beroende.

Den Helige Ande höll flera utläggningar för att motivera oss till att arbeta vidare med det manuskript som nu bara kallades "Boken". Han representerade för oss en bestämd men ändå varm och kärleksfull kraft som tycktes kunna öppna alla fördolda dörrar till andevärlden. Han varnade för att budskapen kommer att bli missaktade av många människor, och jag passade på att fråga varför. En seans började så här:
—Berätta....Finns Anden här?
—Ja, min kraft är här.
—Har Anden något att säga till oss nu?
—Jag hälsar er, mina barn. Jag gläds åt er och med framåtskridandet med boken. Marie-Louise måste jobba med sin tillit och rensa sig från allt ovidkommande. Hon måste förlita sig på den Högsta Kraften! Den är den som styr tankebanorna. Den är den som gör att hon kommer på rätt väg. Den som ger ro i hennes själ. Det är den som formulerar de bästa svaren. Den blir som en källa att ösa ur, som ett rinnande friskt vatten. Ta vara på detta hälsovatten för det skall bli ert livselixir. Jag följer er. Misströsta ej.
Mina råd skall vara guld värda. Det är en förmögenhet i tankar, ord och känslor som kommer att berika era liv. Ni kommer att stå starka på slagfältet där bataljerna om det eviga livet går. Jag är er Fridsfurste och jag stångas tillsammans med er. Jag lever nära er och andas den luft ni andas. Tro inget annat. De andra ska få höja sin kapitulerande vita flagga mot er. Jag är med er till tidens ände eller så länge ni behöver mej. Min kraft är er kraft, och jag skall synliggöra den för människorna.
Andras misstro betyder ingenting. Era själars rikedom skall stå högt över detta. Jag välsignar er, mina barn, för ert sätt att ta vara på de gudomliga krafterna. Det turkosa ljuset skall uppfylla dig, Marie-Louise, och hjälpa till att ge dig kunskaper och insikter. Jag är nu redo för era frågor. Tack för att jag fick göra min röst hörd! Nu skall vi dra bort okunskapens slöja och blotta sanningen. Nu skall vi städa i skafferiet och rensa bort det gamla och klarlägga det fördolda och ge människornas själar ljus.
—Varför blir människor så osams i livsuppfattnings-frågor?
—Vi är alla här för att lära. Kunskaperna kommer olika fort hos olika människor. Vi kan lära oss något av meningsskiljsaktigheter. Vi måste lära oss tolerans och respekt och att lyssna på andra.
Det är en nådegåva att vara andligt upplyst och det är en ynnest att kunna få sprida denna andlighet. Men svaren på frågor kan vara många och människor tycker olika på grund av vilket utveckligsstadium de befinner sig i. Det är er uppgift att sprida denna andlighet så varsamt som möjligt. Försök inte att hävda er rätt. Lyssna på andra med insikt och förståelse för deras situation. Deras situation kan vara en helt annan än den ni är vana vid.
Deras karmiska möjligheter kan också vara helt annorlunda. Så lyssna och försök förstå. Vi äger jorden tillsammans. Vi skall försöka att leva i fred och harmoni med varandra. De andligas visdom skall upphöja oss, inte skapa konfikter. Visdomen måste förmedlas på ett sätt så att tolerans och förståelse ökar. Sprid mina kunskaper med varsamma händer så skall min kraft upphöja er.

Vi önskade att den Helige Ande skulle ge oss en bön. Han gav oss då den här texten, Befrielsens väg, som vi ofta ber:

Herre
visa mej för världen
som den jag är.
Låt min själs sanna jag lysa.
Stärk mej i min tro på det andliga.
Ledsaga mej på denna väg
som är befrielsens väg.
Amen.

 

Gå tillbaka till intervjun med Robert